KLIKNIJ <-Kliknij i zobacz ...

REGULAMIN SKLEPU

§ 1. Warunki ogólne

Sklep Internetowy e-metal.pl prowadzony jest pod adresem http://e-metal.pl/ przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "METAL" S. C. Andrzej Trynka, Kazimierz Rybniewski z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP 676-20-20-582 i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Kontakt telefoniczny, jak również przy pomocy poczty elektronicznej na adres zamowienia@metal.krakow.pl, jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30, sobota od 9.00 do 13.00

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem Internetowym http://e-metal.pl/.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.

Ceny towarów znajdujących się na stronie Internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), nie zawierają kosztów dostawy.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Informacje podane przez Klienta w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji w Formularzu Rejestracji oraz podczas składania zamówień w Formularzu Zamówień.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.

przeglądarki internetowe: Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0.

posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2. Procedura składania i realizacji zamówień

Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

Warunkiem realizacji dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówień, udostępnionego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "METAL" S. C. Andrzej Trynka, Kazimierz Rybniewski na stronach Sklepu Internetowego.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 14:00

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Klienta zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia przed rozpoczęciem ich realizacji będą rozpatrywane w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu weryfikacji błędnie wprowadzonych informacji

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z Formularzem Zamówień, a to:

za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX

poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "METAL" S. C. Andrzej Trynka, Kazimierz Rybniewski ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków.

w sposób wybrany przez Klienta Sklepu według własnych preferencji wskazanych w Formularzu Zamówień w polu „Uwagi dodatkowe”.

Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar, a to

przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty;

zaplata gotówką osobie działającej w imieniu przewoźnika K-EX, bądź też innego przewoźnika wybranego przez Klienta w Formularzu Zamówień, w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem;

zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego;

Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

wybranej przez Klienta opcji dostawy zakupionego Towaru;

dostępności Towaru;

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@metal.krakow.pl bądź listownie na adres Sprzedającego. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry (w przypadku wyboru opcji „przedpłaty”), Sprzedający zwróci Klientowi należność najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

Towary są dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówień, za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX, bądź w sposób wskazany przez Klienta w opcji dostawy zakupionego Towaru. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1-3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

Koszt wysyłki Towaru w przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX, bądź w inny sposób według preferencji Klienta wskazanych w Formularzu Zamówień, ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

W przypadku odbioru osobistego zakupionego przez Klienta towaru, zgodnie z Formularzem Zamówień, nie jest on obciążany jakimikolwiek kosztami dostawy.

Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien poinformować o tym Sprzedającego, przy wypełnianiu Formularza Zamówienia podając niezbędne do wystawienia faktury VAT dane.

W przypadku wystąpienia niezawinionych po stronie Sprzedającego okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§3 Gwarancje i reklamacje

Towary oferowane w Sklepie Internetowym e-metal.pl są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi lub rękojmią. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta i dostarczonym Klientowi wraz z zakupionym towarem.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

W przypadku dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX, bądź w inny sposób według preferencji Klienta wskazanych w Formularzu Zamówień, przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej, Klient w okresie nie przekraczającym dwóch miesięcy od daty odbioru przesyłki winien powiadomić o tym fakcie sprzedającego, opisując uszkodzenie przesyłki i przedstawić dowód zakupu towaru oraz przedstawić żądania w zakresie załatwienia reklamacji lub rękojmi, a następnie odesłać na koszt Sprzedającego towar niekompletny lub uszkodzony na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "METAL" S. C. Andrzej Trynka, Kazimierz Rybniewski, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków

Klient dokonujący reklamacji towaru, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedającego, na adres producenta towaru lub serwisu wskazany na karcie gwarancyjnej na koszt Sprzedającego. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedawca gwarantuje postępowanie zgodne z gwarancją, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia niezwłocznie, ale w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od daty stwierdzenia uszkodzenia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedającego, serwis wskazany na karcie gwarancyjnej lub producenta danego towaru. W przypadku reklamacji Klient nabywający towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych towarów z umową, zawiadomi sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.

Określając sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta określonych w treści reklamacji, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania pisemnej reklamacji, w formie emaila na adres zamowienia@metal.krakow.pl lub na piśmie na adres Sprzedającego. Reklamacja winna zawierać: datę zakupu, wartość zakupu, dane Klienta, przyczynę reklamacji, propozycję Klienta.

 Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

§ 4 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta).

Warunkiem realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, jest przesłanie na adres Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia oświadczenia za pomocą korespondencji elektronicznej na adres zamowienia@metal.krakow.pl, nie później jednak niż 14 dnia (kalendarzowego) od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku nadania listu w Urzędzie Pocztowym decydującym będzie data stempla pocztowego (nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki).

Przy realizacji uprawnień opisanych w ust. 1 i 2 Klient winien odesłać zwrócony towar. W takim wypadku Koszt przesyłki ponosi Sprzedający.

Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 Klient winien podać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać zwrócona kwota uiszczona przy zakupie zwracanego towaru.

Wskazane powyżej zasady stosuje się wyłącznie do dokonywanej w zakresie działania Sklepu Internetowego sprzedaży rzeczy ruchomych osobom fizycznym, które nabywają tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, a więc w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.). Powyższe zasady nie znajdą zastosowania do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w Formularzu Rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "METAL" S. C. Andrzej Trynka, Kazimierz Rybniewski z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP 676-20-20-582 w zakresie wskazanym w § 5 ust 1 Regulaminu.

Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

Klient ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zalogowanie w serwisie Sklepu Internetowego.

Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce Internetowej obsługę plików cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.

https://www.e-metal.pl/usr/o/obowiazek_informacyjny_dotyczacy_ochrony_danych_osobowych.pdf

Newsletter

Użytkownicy Sklepu mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie Newslettera otrzymywanego droga mailową po uprzednim wyrażeniu na to zgody.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Newsletterze na Stronie internetowej.

W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie, mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).
 

§ 6 Postanowienia końcowe

Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego e-metal.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie, jak również rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient akceptuje treść regulaminu oraz oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

Wszystkie informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu Sklepu Internetowego wyłącznie z ważnej przyczyny w tym z uwagi na konieczność dostosowania treści regulaminu do obowiązujących przepisów prawa oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszym niż 14 dni od daty publikacji na stronie Internetowej http://e-metal.pl/. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Niniejszy Regulamin ogłoszono na stronie http://e-metal.pl/ dnia 20-12-2014 obowiązuje od dnia 25-12-2014 roku.

Słowniczek:

Sprzedający/Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "METAL" S. C. Andrzej Trynka, Kazimierz Rybniewski z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków.

Klient – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.), jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007.155.1095 z późn. zm.).

Sklep Internetowy/Sklep - serwis Internetowy dostępny pod adresem http://e-metal.pl/, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu od Sprzedającego towarów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego.

Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu towarów.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie Internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu towarów.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

___________________________________

Tutaj można zobaczyć poprzedni regulamin.


POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO e-metal.pl


1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2. W JAKIM CELU UŻYWAMY PLIKI COOKIES

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Sklep internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony, historii oglądanych produktów) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


3.RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRYCH UŻYWAMY

Odwiedzając stronę naszego Sklepu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania z naszego Sklepu, opuszczenia strony Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Sklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics).


Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

4.ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).


Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. 
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 

  Twój koszyk jest pusty

  Raty

             Jak kupić na raty...   
  Oblicz ratę


  Facebook
  Upoluj promocję
  Przepisz kod z obrazka *

  © Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®